Ilkley Station 2
Station Road
LS29 8 Ilkley
Michelin